Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Kompetencje wójta

Na podstawie art. 30 – 31b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Art. 30
 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności: :
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art. 31

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31 a

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31 b
 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Na podstawie Statutu Gminy Brańszczyk Rozdział V ( przyjętego uchwalą Nr XIX/84/08 z dnia 21 stycznia 2008 r.)

§ 22
 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
 2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.
 3. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw.
 4. Wójt zapewnia Radnym warunki niezbędne do wykonywania mandatu Radnego, w tym udostępnia lokal w Urzędzie Gminy lub innych obiektach podlegających Gminie na spotkania z mieszkańcami.
§ 23
 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
 2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy:
  1. Zastępcy Wójta;
  2. Sekretarza Gminy;
  3. Skarbnika Gminy.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu, nadawany przez Wójta w drodze zarządzenia podawanego do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 24
 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
 2. Przy realizacji zadań własnych Gminy, Wójt podlega wyłącznie Radzie.
 3. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo do:
  1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
  2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;
  3. dokonywania wydatków budżetowych;
  4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy;
  5. dysponowania rezerwami budżetu Gminy;
  6. blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
§ 25

Wójt przyjmuje interesantów w ustalonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu dniach i godzinach.

§ 26
 1. Wójt działa pod kontrolą Rady, której składa sprawozdanie ze swej działalności.
 2. Wójt rozstrzyga sprawy należące do kompetencji organu wykonawczego Gminy w formie zarządzeń, decyzji, umów i innych aktów, które podlegają rejestracji.
 3. Wójt przedkłada Radzie na każdej sesji informację o rozstrzygnięciach, o których mowa w ust.2, zawierającą przynajmniej datę, nazwę aktu, krótką informację o treści rozstrzygnięcia oraz skutkach finansowych, terminach obowiązywania i podmiotach których dotyczy.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.03.2008 r., godz. 08.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.03.2008 r., godz. 08.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2008 r., godz. 08.01NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5432 razy.