Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

kadencja 2024-2027

Ławnicy sądowi

Informacje dot. kampanii ławniczej 2024-2027:


Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027 Kalendarz wyborczy:

- do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art. 161 § 2 u.s.p.),
- do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.),
- najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników (art. 163 § 1 u.s.p.),
- do dnia 31 października 2023 r. rady gminy przesyłają prezesem właściwych sądów listę Wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p. {art. 164 § 1 u.s.p.)
- do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3 u.s.p.).

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p, kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl art.159 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia,
5) 2 aktualne zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia,
7) o zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - edytowalna

 • Formularz KRK

 • Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące postępowań o przestępstwa

 • Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika

 • Klauzula

 • Lista popierających kandydata na ławnika

 • Ustawa USP Dz.U.2001.98.1070

 • Rozporządzenie MS z dnia 09.06.2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 • Rozporządzenie MS z dnia 11.10.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 • UCHWAŁA Nr LXVIII.438.2023 RADY GMINY BRAŃSZCZYK z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 2024-2027


 • Wytworzył:Ewa Swulińska, data: 23.05.2023 r., godz. 08.15
  Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 23.05.2023 r., godz. 08.15
  Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 30.10.2023 r., godz. 09.22
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  30.10.2023 r., godz. 09.22Ewa SwulińskaEdycja strony
  30.10.2023 r., godz. 09.22Ewa SwulińskaEdycja strony
  30.10.2023 r., godz. 09.21Ewa SwulińskaEdycja strony
  25.05.2023 r., godz. 09.13Ewa SwulińskaEdycja strony
  25.05.2023 r., godz. 09.09Ewa SwulińskaEdycja strony
  24.05.2023 r., godz. 10.44Ewa SwulińskaEdycja strony
  23.05.2023 r., godz. 08.15Ewa SwulińskaDodanie strony

  Strona oglądana: 612 razy.