Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2021


Podstrony:
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r.
  w sprawie uchylenia decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 grudnia 2021 r. znak: WOOŚ-II.420.96.2020.MG.15
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 21 grudnia 2021 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie/przebudowę/likwidację urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych wraz z przepustami, wylotów do rowów przydrożnych. 2. usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4403W, poprzez wyloty do rowów przydrożnych. 3. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. projektowanej drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Brańszczyk na odcinku od km 2+703,82 do km 3+011,58.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 grudnia 2021 r.
  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną inwestycją ,,Budowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy''.
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21.12.2021 r.
  w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu gminy Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 grudnia 2021 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku od miejscowości Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8 w miejscowości Niemiry, gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
  w sprawie zawiadomienia, że 25 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestycji ,,budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy 8 odcinków danej linii'', na terenie działek ewidencyjnych położonych w gminie: Brańszczyk, Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie''.
 • OBWIESZCZENIE Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w warszawie z dnia 17 grudnia 2021 r.
  w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 zawiadamia się, że stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 grudnia 2021 r.
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą o nowy budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2020 r.
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: ,,budowa i rozbiórka fragmentów odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów''.
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07 grudnia 2021 r.
  w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.96.2020.MG.15, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa miejsca obsługi podróżnych MOP III Budykierz w pasie drogi ekspresowej S8 - strona wschodnia w km 525+650,00 wraz z instalacją gazu płynnego, w tym: budowy stacji paliw z instalacją gazu płynnego, wolnostojącej restauracji, dróg manewrowych z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz obiektów i urządzeń budowlanych zapewniających możliwość użytkowania projektowanego miejsca obsługi podróżnych" zgromadzony został cały materiał dowodowy.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - Wody Polskie z dnia 02 grudnia 2021 r.
  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia w km ok. 29+500 / 30+000 rzeki Bug nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym 415/2 w miejscowości Przyjmy, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 08 grudnia 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku''
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 grudnia 2021 r.
  w sprawie wydania decyzji SR.6540.3.2021 o zatwierdzeniu ,,Projektu robót geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb budowy linii 400kV relacji Ostrołęka_Stanisławów Etap II odcinek 6 i 7 rejon miejscowości Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Chrzczanka Włościańska, Chrzczanka Folwark, Budy Przetycz, Przetycz Włościańska, Stasin, Zygmuntowo, Sieczychy, Dalekie Tartak, Trzcianka, Wyszków, Skuszew, Kamieńczyk, Fidest, Basinów, gm.: Długosiodło, Brańszczyk,Wyszków, Zabrodzie, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie''.
 • OBWIESZCZENIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w warszawie z dnia 25 listopada 2021 r.
  o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA, ze względu na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego stronom postępowania wypowiedzenie się co do zebranych materiałów, dowodów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 listopada 2021 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk dla obszaru gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn oraz dla obszaru gminy Brańszczyk w obrębię miejscowości Trzcianka, a także o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tych dokumentów
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8 listopada 2021 r.
  na wykonanie i przebudowę rowów drogowych wraz z wykonaniem i przebudową przepustów, wzdłuż dróg dojazdowych drogi S8 obręb Trzcianka
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 02 listopada 2021 r.
  w sprawie zgromadzonych dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku''
 • OBWIESZCZENIE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w warszawie z dnia 28 października 2021 r.
  dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinkach: 1) od końca obwodnicy Wyszkowa do początku obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, 2) od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa podlaskiego.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25 października 2021 r.
  o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej ,,Turzyn D'' o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia''.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrek Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 października 2021 r.
  w sprawie zawiadomienia stron, że do tutejszego urzędu wpłynęły odwołania Pana Zbigniewa Łuba oraz Hoogells Oleksiewicz sp. k. od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ- II.420.117.2020.JK.27, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/ kV Ostrołęka (etap II).
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 23 września 2021 r.
  w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci otwartego ziemnego zbiornika infiltracyjnego-retencyjnego-odparowującego o powierzchni 3951 m² i głębokości średniej 1,4 m wraz z czterema wylotami, na terenie działek nr ew. 87/3, 84/3, 83/3, 82/3, 81/4, 1869/3, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 13 października 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usytuowanie zbiorników na olej silnikowy w budynku centrum obsługi samochodów ciężarowych w miejscowości Turzyn 195 E, 07-221 Brańszczyk na działkach ewid. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2''.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - Wody Polskie z dnia 22 września 2021 r.
  zawiadamia, że w dniu 22 września 2021 r. została wydana Panattoni Europe Sp. z o.o. decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego S12 na działce nr 1168/2, obręb Trzcianka, usługi wodne tj. odprowadzanie ww.wylotem do rowu melioracyjnego S12 wód opadowych lub roztopowych z powierzchni działek nr: 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1179/1, 1180/1, obręb Trzcianka.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 16 września 2021 r.
  w sprawie wydania decyzji nr 338/2021 tj. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód poprzez wykonanie, na nieruchomości o łącznej powierzchni 242 114 m², obiektów budowlanych w postaci zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjna trwale związaną z gruntem.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 września 2021 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na likwidacje, wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustu oraz usługę wodną obejmującą odprowadzenie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych na działkach w obrębach ewidencyjnych: Knurowiec, Budykierz, Trzcianka, Białebłoto Stara Wieś gm. Brańszczyk, Przyjmy k. poręby, Dybki, Bojany, Nowa Osuchowa, Nagoszewo, Nagoszewo Druga, Nagoszewo Pierwsza, gm. Ostrów Mazowiecka
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 września 2021 r.
  w sprawie odwołania z dnia 07 września 2021 r. Pana Mariusza Lipskiego od decyzji Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.96.2020.MG15
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 września 2021 r.
  w sprawie odwołania Wójta Gminy Jadów Pana Dariusza Stanisława Kokoszka od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ_II.420.117.2020.JK.27
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - Wody Polskie z dnia 3 września 2021 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Bug, nowych obiektów budowlanych tj. budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 64,0 m wraz z przyłączem elektroenergetycznym umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem na terenie działki o numerze ewidencyjnym 543 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r.
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 4100 kV Ostrołęka-Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400kV Ostrołęka-Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II).
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  w sprawie zgromadzonych dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Usytuowanie zbiorników na olej silnikowy w budynku centrum obsługi samochodów ciężarowych w miejscowości Turzyn 195E, 07-221 Brańszczyk na działkach ewid. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy''
 • POSTANOWIENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  o wszczęciu postępowania w dniu 19.08.2021 r., postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Brańszczyk reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Rosińskiego firmę ROSBUD ul. Stanisława Moniuszki 3, 07-202 Wyszków w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Brańszczyku''
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim - Wody Polskie z dnia 18 sierpnia 2021 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej Ø500 mm do rowu melioracyjnego S12 na działce nr 1168/2, obręb trzcianka, usługi wodne tj. odprowadzanie www. wylotem do rowu melioracyjnego S12 wód opadowych lub roztopowych z powierzchni działek nr: 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1179/1, 1180/1.
 • POSTANOWIENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 04 sierpnia 2021 r.
  Wójt Gminy Brańszczyk postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Nr ROP.I.6220.3.2021 z dn. 07.07.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 5 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia zlokalizowanych na działkach nr 119/2, 120/5, 44, 45/4, 46/2, 47/2, 48/4, 48/1, 49/6, 49/2 obręb Turzyn, gmina Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 26 lipca 2021 r.
  w związku ze złożonym wnioskiem wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Nr 137/D/ZUZ/2021 z dnia 31 maja 2021 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 lipca 2021 r.
  o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 7 lipca 2021 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 lipca 2021 r.
  o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 2 lipca 2021 r.
  w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wyszkowskiego z dnia 17.04.2021 r. na nabór wód powierzchniowych z rzeki Struga poprzez zastawkę w km 9+640 oraz oraz przepusto - zastawkę w km 8+230 do celów zasilania stawów rybnych ,,Jegel'', zlokalizowanych na działkach nr ew. 461 obręb Knurowiec, nr ew. 420, 432 i 433 obręb Białebłoto Nowa Wieś
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 lipca 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 lipca 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Niemiry gm. Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 lipca 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 5 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" zlokalizowanych na działkach nr 119/2, 120/5, 44, 45/4, 46/2, 47/2, 48/4, 48/1, 49/6, 49/2 obręb Turzyn, gmina Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 29 czerwca 2021 r.
  w związku z złożonym wnioskiem wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 44+25 rzeki Bug, nowych obiektów budolanych
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 2 lipca 2021 r.
  o wszczęciu w dniu 21.06.2021 r. postępowania administracyjnego na wniosek TB Nieruchomości Sp. z o.o. Al. Katowicka 40, Wolica 08-830 Nadarzyna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,usytuowanie zbiorników na olej silnikowy w budynku centrum obsługi samochodów ciężarowych w miejscowości Turzyn 195E, 07-221 Brańszczyk na działkach ewid. 29/2, 30/2, 31/2, 32/2''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 czerwca 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowie stacji paliw z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1902 w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 24 czerwca 2021 r.
  o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowie zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o nowy budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 16 czerwca 2021 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych w postaci otwartego ziemnego zbiornika infiltracyjno-retencyjno-odparowującego o powierzchni 3951 m² i głębokości średniej 1,4 m oraz czterech wylotów do ww. zbiornika, na terenie działek nr ew. 87/3, 84/3, 83/3, 82/3, 81/4, 1869/3, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni projektowanego zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 64/4, 1890, 68/4, 69/4, 70/4, 72/2, 73/4, 334/4, 74/4, 75/6, 76, 75/9, 77, 78/3, 335, 1876, 79/3, 1895, 80, 1869/3, 332, 81/4, 82/3, 85, 83/3, 86, 87/3, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, do ww. urządzenia wodnego.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 16 czerwca 2021r .
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wykonanie, na nieruchomości o łącznej powierzchni 242 114 m² obiektów budowlanych w postaci zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowo z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie 71,96 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej, na terenie działek nr ew. 64/4, 1890, 68/4, 69/4, 70/4, 72/2, 73/4, 334/4, 74/4, 75/6, 76, 75/9, 77, 78/3, 335, 1876, 79/3, 1895, 80, 1869/3, 332, 81/4, 82/3, 85, 83/3, 86, 87/3, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 czerwca 2021 r.
  zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Niemiry gm. Brańszczyk''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 czerwca 2021 r.
  zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 czerwca 2021 r.
  zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 5 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia'' zlokalizowanych na działkach nr 119/2, 120/5, 44, 45/4, 46/2, 47/2, 48/4, 48/1, 49/6, 49/2 obręb Turzyn, gmina Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 23 czerwca 2021 r.
  zgoda na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy''
 • Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie
  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci zestawu 3 szt. studni chłonnych, na terenie działki nr ew. 41/2, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, 2. na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych ze stanowisk transformatorowych oraz kanałów kablowych zlokalizowanych na terenie działek nr ew. 39/2, 41/2, 42/1, 42/2, obręb Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, do ww. urządzeń wodnych i dalej do ziemi
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 czerwca 2021 r.
  w sprawie zgromadzonych dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie stacji paliw z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1902 w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 8 czerwca 2021 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 7 czerwca 2021 r.
  o zgromadzeniu dokumentów do rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej Turzyn D o mocy 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia'' zlokalizowanych na działkach nr 46/2, 47/2, 48/4, 49/6, 49/2, 48/1 obręb Turzyn, gmina Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25 maja 2021 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tejże zmiany
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 18 maja 2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną'', które planowane jest na działkach o nr ew.:64/4, 1890, 68/4, 69/4, 70/4, 72/2, 73/4, 334/4, 74/4, 75/6, 76, 75/9, 77, 78/3, 335, 1876, 79/3, 1895,80, 1869/3, 332, 81/4, 82/3, 85, 83/3, 86, 87/3 obręb Turzyn w gminie Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 28+000 Bug, nowych obiektów budowlanych tj. domku holenderskiego wraz z infrastrukturą (przyłączami) na terenie działek o nr ewidencyjnych 262/32 i 262/28 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski oraz gromadzenie za pomocą szczególnego zbiornika na nieczystości ciekłe na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków na działce o nr ewidencyjnym262/28 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów z zadania inwestycyjnego:Budowa linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II), w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 23 listopada 2020 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 2 grudnia 2020 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej istnieje możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania przez każdego tym zainteresowanego w terminie od 27 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 23 listopada 2020 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 maja 2021 r.
  w dniu 1 kwietnia 2021 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Wójta Gminy Brańszczyk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej 440126W w miejscowości Nowa Wieś wraz z budową parkingu i progów zwalniających przy SP w nowej Wsi''.
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
  wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 31+000 rzeki Bug, nowych obiektów budowlanych na terenie działki o nr ewidencyjnym 534/19 obręb Brańszczyk
 • Decyzja Wójta nr 1/2021
  zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 12.04.2021 r.
  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa drogi transportu rolnego Nowe budy - Przyjmy''
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 1186/1 obręb Turzyn, gm. Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26.03.2021 r.
  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, budowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny Trzcianka, Powiat Wyszkowski, Gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 (z możliwością realizacji mniejszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie 5 MW) wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia'' zlokalizowanych na działkach nr 119/2, 120/5, 44, 45/4, 46/2, 47/2, 48/4, 48/1, 49/6,49/2 obręb Turzyn, gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22.03.2021 r.
  dla planowanego przedsięwzięcia pn.:,,Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, które planowane jest na działkach o nr ew.: 64/4, 1890, 68/4, 69/4, 70/4, 72/2, 73/4, 334/4,74/4, 75/6, 76, 75/9, 77, 78/3, 335, 1876, 79/3, 1895,80, 1869/3, 332,81/4, 72/2, 73/4, 334/4, 74/4, 75/6, 76, 75/9, 77, 78/3, 335, 1876, 79/3, 1895, 80, 1869/3, 332, 81/4, 82/3, 85, 83/3, 86, 87/3 obręb Turzyn w gminie Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 19.03.2021 r.
  o wszczęciu w dniu 15.03.2021 r. powstępowania administracyjnego na BENZOL sp. z o.o. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka pani Anety Zaniewskiej w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie stacji paliw z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.1902 w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z 22 lutego 2021 r.
  zawiadamia, że w związku ze złożonym wnioskiem wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km. ok. 27+900 rzeki Bug, nowych obiektów budowlanych tj. dwóch budynków garażowych oraz budynku gospodarczego na działce o nr ewidencyjnym 259/8 obręb Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26.02.2021 r.
  informuje, że zostały zgromadzone dokumenty do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, budowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny Trzcianka, Powiat Wyszkowski, Gmina Brańszczyk''.
 • ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.02.2021 r.
  na wniosek WCTRON Sp. z o. o. ul. Wyb. J. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław z dnia 04.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu gminy Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 10.02.2021 r.
  o wszczęciu w dniu 26.01.2021 r. postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Gotowiec, ELFORMA PV Sp. z o. o. ul. Floriańska 6/18B, 03-707 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie instalacji fotowoltaicznej "Turzyn D" o mocy do 1 MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" zlokalizowanych na działkach nr 46/2, 47/2, 48/4, 49/6, 49/2, 48/1 obręb Turzyn, gmina Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 03.02.2021 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 01.02.2021 r.
  o wszczęciu w dniu 19.01.2021 r., postępowania administracyjnego na wniosek Jana Mierzejewskiego, Malinowo Stare 15, 07-407 Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie zabudowy magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o nowy budynek hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22.01.2021 r.
  o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowie stacji paliw z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1902 w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22.01.2021 r.
  w sprawie informacji, że zostały zgromadzone dokumenty do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15.01.2021 roku
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających na wniosek Wójta Gminy Brańszczyk reprezentowanego przez Pana Marka Piaścińskiego, Czernie 33, 07-440 Goworowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn gm. Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15.01.2021 roku
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających na wniosek Wójta Gminy Brańszczyk reprezentowanego przez Pana Marka Piaścińskiego, Czernie 33, 07-440 Goworowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Niemiry gm. Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2020 roku
  w dniu 17 grudnia 2020 roku została wydana decyzja Nr 133/SPEC/2020 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej:,,Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna_Ostrołęka, Część 3: budowa stanowisk słupowych A, B, C, D, E, F, G oraz montaż przewodów na odcinku A-TG''
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2020 roku
  w sprawie wydania decyzji Nr 854/SAAB/2020 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.:,, budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna Ostrołęka Część 2: budowa stanowiska słupowego nr 176/9 oraz montaż przewodów pomiędzy słupem o oznaczeniu E a słupem nr 176 linii 220 kV Miłosna - Ostrołęka''.

Wytworzył:Ewa Swulińska, data: 11.01.2021 r., godz. 08.30
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 11.01.2021 r., godz. 08.31
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 20.01.2021 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.01.2021 r., godz. 15.14Patryk RajchenbachZmiana kolejności podlinków
11.01.2021 r., godz. 08.31Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 2688 razy.