Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

kadencja 2020-2023

Ławnicy sądowi

Informacje dot. kampanii ławniczej 2020-2023:


Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 Kalendarz wyborczy:

- do dnia 31 maja 2019 roku – prezes sądu okręgowego podaje informację właściwym radom gmin o liczbie wybieranych ławników ( art. 161 § 2 u.s.p.)
- do dnia 30 czerwca 2019 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 u.s.p.)
- najpóźniej w październiku 2019 roku – rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163 § 1 u.s.p.)
- do dnia 31 października 2019 roku – rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z dokumentami – kartami zgłoszenia (art. 164 § 1 u.s.p.)
- do dnia 31 grudnia 2019 roku – prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i § 3 u.s.p.)

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późniejszymi zmianami) kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Brańszczyk.


Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (rozporządzenie oraz wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

 • Formularz KRK

 • Oświadczenie kandydata na ławnika dot. postępowań o przestępstwa

 • Oświadczenie kandydata na ławnika dot. władzy rodzicielskiej

 • Lista popierających kandydata na ławnika

 • Ustawa USP Dz.U.2001.98.1070

 • Rozporządzenie MS z dnia 09.06.2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 • Rozporządzenie MS z dnia 21.10.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia


 • Wytworzył:Ewa Swulińska, data: brak danych r., godz. brak danych
  Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 24.05.2019 r., godz. 14.29
  Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 24.05.2023 r., godz. 10.59
  Rejestr zmian:
  CzasAdministratorOpis zmiany
  24.05.2023 r., godz. 10.59Ewa SwulińskaEdycja strony
  24.05.2023 r., godz. 10.59Ewa SwulińskaEdycja strony
  24.05.2023 r., godz. 10.58Ewa SwulińskaEdycja strony
  24.05.2023 r., godz. 10.55Ewa SwulińskaEdycja strony
  24.05.2019 r., godz. 14.30Aneta MikołajczykEdycja strony
  24.05.2019 r., godz. 14.29Aneta MikołajczykDodanie strony

  Strona oglądana: 2096 razy.