Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2024


Podstrony:
 • ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2024 r.
  Warszawa, 5 lipca 2024 roku Zawiadomienie o wydaniu decyzji Ministra Klimatu i Środowiska po rozpatrzeniu odwołania od decyzji nr 3/24/PZ.E z 5 czerwca 2024 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
  że w dniu 07 czerwca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego osobie fizycznej, decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 marca 2024 r. Nr 114/D/ZUZ/2024
 • ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2024 r.
  dotyczy: zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji nr 3/2024/PZ.E z 5 czerwca 2024 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 czerwca 2024 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa magazynu Energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Turzyn, Gmina Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2024 r.
  o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia nieruchomości na własność Skarbu Państwa
 • ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 6 czerwca 2024 roku
  nr 3/24/PZ.E Marszałka Województwa Mazowieckiego o odmowie zmiany decyzji nr 1/22/PZ.E z 25 stycznia 2022 roku
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 17 maja 2024 r.
  o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie drenaży z kruszywa oraz drenaży z rury drenarskiej z lokalizacją na działce nr 158/3, obręb Poręba-Kocęby, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski oraz działce nr 564, obręb Bojany, gmina Brok, powiat ostrowski, województwo mazowieckie.
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie z dnia 22 maja 2024 r.
  o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego, udzielonego firmie "TADEX" na szczególne korzystanie z wód.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 27.05.2024 r.
  informuje, że zostały zgromadzone dokumenty do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie magazynu Energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Turzyn, Gmina Brańszczyk".
 • OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii
  w dniu 14 maja 2024 r. uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 102/SPEC/2020 z dnia 1 października 2020 r.
 • ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2024 r.
  dotyczy zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej sprawy
 • ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
  Dotyczy: zawiadomienia o zebraniu materiałów dowodowych, prawie zapoznania się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 22 kwietnia 2024 r.
  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uprawnionych do uczestnictwa w kampanii wyborczej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 19 kwietnia 2024 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Brańszczyk - etap I oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 kwietnia 2024 r.
  zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2024 r. została wydana decyzja Nr 148/SAAB/2024 Wojewody Mazowieckiego, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: inwestycja: "Rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna - Ostrołęka na odcinku Ostrołęka - Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów"
 • ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa z dnia 5 kwietnia 2024 r.
  Dotyczy: zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia Na podstawie art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej: „ustawą Kpa”) zawiadamiam, że sprawa zmiany decyzji nr 1/22/PZ.E z 25 stycznia 2022 r. nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 na odcinkach: • od końca obwodnicy Wyszkowa do początku obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (od km 516+482,66 do km 545+582,04), • od końca obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województwa podlaskiego (od km 553+145,40 do km 562+542,07), w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, nie może zostać załatwiona w terminie określonym w art. 35 ustawy Kpa. Powodem niezałatwienia sprawy w ww. terminie jest konieczność zapewnienia stronom postępowania możliwości zajęcia stanowiska w sprawie oraz możliwości wypowiedzenia się co do materiału dowodowego.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25 marca 2024 r.
  zostało wydane postanowienie - znak: ROP.I.6220.8.3.2023, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisku.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25 marca 2024 r.
  zostało wydane postanowienie - znak ROP.I.6220.8.2023, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW Brańszczyk".
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 15 marca 2024 r.
  w dniu 15 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Województwa Mazowieckiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 od km 2+716 do km 3+535 istniejącym wylotem W-1 do rowu przydrożnego
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2024 r.
  informuję, że w dniu 7 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, inwestycja: "Rozbiórka linii napowietrznej 220 kV Miłosna-Ostrołęka na odcinku Ostrołęka-Stanisławów będąca częścią zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400kV Ostrołęka-Stanisławów"
 • OBWIESZCZENIE Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 13 marca 2024 r.
  zawiadamiam, że 5 marca 2024 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 1/22/PZ.E z 25 stycznia 2022 r. nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8...
 • ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2024 r.
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2024 r.
  dotyczy obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1/22/PZ.E z 25 stycznia 2022 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 8 marca 2024 roku
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów niewspółdziałający. Dotyczy przedsięwzięcia ,,Budowy magazynu Energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą m. Turzyn, Gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 lutego 2024 r.
  zawiadamia się, że w dniu 23 lutego 2024 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 1/2024 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności, oz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka na odcinku od drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 4405W, z wyłączeniem skrzyżowań z drogą gminną oznaczoną w MPZP jako KDD9 oraz częścią skrzyżowania drogi KDD1, wraz z rozbudową wlotu skrzyżowania drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 8, gmina Brańszczyk".
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 lutego 2024 r.
  o wydaniu decyzji z 16 lutego 2024 r., znak: DOOŚ WDŚZOO.420.11.2023.PCh.10, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 24 stycznia 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.39.2022.PT.8, odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwu, na użytek rolny, na działce o numerze ewidencyjnym 256/17, w obrębie nr 0004 Brańszczyk, gmina Brańszczyk" w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
 • OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Marszałek Województwa Mazowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r.
  w dniu 29 stycznia 2024 r. wydał decyzję, znak: WOOŚ-II.420.86.2023.MW.3, odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działkach o nr. ew. 208/3 i 208/4, obręb 0019 Turzyn, gmina Brańszczyk.
 • OBWIESZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 06 lutego 2024 r.
  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brańszczyku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • OBWIESZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 06 lutego 2024 r.
  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uprawnionych do uczestnictwa w kampanii wyborczej.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2024 roku
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 24 stycznia 2024 roku
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 stycznia 2024 roku
  zawiadamia się, że w dniu 10 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Wójta Gminy Brańszczyk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka na odcinku od drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 4405W, z wyłączeniem skrzyżowań z drogą gminną oznaczoną w MPZP jako KDD9 oraz częścią skrzyżowania drogi KDD11, wraz z rozbudową wlotu skrzyżowania drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 8, gmina Brańszczyk".
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 stycznia 2024 roku
  zawiadamia strony postępowania oraz, na podstawie art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., zawiadamia społeczeństwo, o wydaniu decyzji z 5 stycznia 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.17.2023.MB.5, utrzymującej w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 4 maja 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.57.2022.MG.9, odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce/działkach o numerze ewidencyjnym 299 i 300/1"
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 10 stycznia 2024 roku
  Przebudowa przystani wraz z ciągiem spacerowym nad rzeką Bug w miejscowości Brańszczyk, gm. Brańszczyk”, wszczętego w dniu 15.05.2022 r. na wniosek Gminy Brańszczyk
 • ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 29 grudnia 2023 r.
  zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Aleksandros Liolios, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. prowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia pod dnem cieku Dopływ z Białegobłota-Kobyli: w km 14+079, z lokalizacją na działce o numerze 456 obręb Białebłoto-Kobyla; w km 11+178, z lokalizacją na działce o numerze 19 obręb Białebłoto Nowa Wieś; w km 10+412, z lokalizacją na działce o numerze 123 obręb Białebłoto Nowa Wieś; w km 8+971, z lokalizacją na działce o numerze 404/1 obręb Białebłoto Nowa Wieś; oraz pod dnem cieku Dopływ z Białegobłota-Starej Wsi, z lokalizacja na działce o numerze 123 obręb Białebłoto Nowa Wieś, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 29 grudnia 2023 r.
  zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. prowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia pod dnem cieku Dopływ z Białegobłota-Kobyli: w km 14+079, z lokalizacją na działce o numerze 456 obręb Białebłoto-Kobyla; w km 11+178, z lokalizacją na działce o numerze 19 obręb Białebłoto Nowa Wieś; w km 8+971, z lokalizacją na działce o numerze 404/1 obręb Białebłoto Nowa Wieś; oraz pod dnem cieku Dopływ z Białegobłota-Starej Wsi, z lokalizacją na działce o numerze 123 obręb Białebłoto Nowa Wieś, gmina Brańśzczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 05 stycznia 2024 roku
  o wszczęciu w dniu 09.11.2023 r., postępowania administracyjnego na wniosek NRG Plus Sp. z o.o., adres: ul. Grunwaldzka 229 85-451 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW Brańszczyk"
 • INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 21 grudnia 2023 r.
  zawiadamia się, że w dniu 21grudnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 43+500 rzeki Bug nowych obiektów budowlanych tj. rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 242/4 obręb Tuchlin, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.

Wytworzył:Patryk Rajchenbach, data: 05.01.2023 r., godz. 14.50
Wprowadził:Patryk Rajchenbach, data: 05.01.2024 r., godz. 14.50
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 05.01.2024 r., godz. 14.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2024 r., godz. 14.58Patryk RajchenbachZmiana kolejności podlinków
05.01.2024 r., godz. 14.50Patryk RajchenbachDodanie strony

Strona oglądana: 864 razy.