Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zastrzeżenie numeru PESEL

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr zastrzeżeń numerów PESEL w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.
Usługa zastrzeż PESEL umożliwi obywatelom:
• zastrzeżenie numeru PESEL,
• cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL,
• ustawienie automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL,
• sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne,
• podgląd historii zmian statusu.

Sposób dokonania zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL
Osobie pełnoletniej, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać:
• za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel,
• za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl,
• na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
• w placówce operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (osobiście),
• w banku krajowym (osobiście lub w systemie transakcyjnym w tym za pośrednictwem instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe),
• w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (osobiście lub w systemie transakcyjnym)

Przy pierwszym zastrzeżeniu numeru PESEL wprowadza się numer PESEL do rejestru zastrzeżeń numerów PESEL. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać także czasowo, wskazując chwilę ponownego zastrzeżenia numeru PESEL. Rejestrując zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, odnotowuje się chwilę dokonania tej czynności oznaczaną jako dzień, godzina, minuta i sekunda.
Nie można dokonać zgłoszenia zastrzeżenia numeru PESEL przez 30 minut od chwili, w której dokonano cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się z urzędu w przypadku:
• unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
• zgonu.

Organ dowolnej gminy, na wniosek zainteresowanej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem, lub w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, obowiązany jest wydać zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem.


Wytworzył:Kamila Szymczak, data: 17.11.2023 r., godz. 11.20
Wprowadził:Patryk Rajchenbach, data: 17.11.2023 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 17.11.2023 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2023 r., godz. 11.22Patryk RajchenbachEdycja strony
17.11.2023 r., godz. 11.20Patryk RajchenbachDodanie strony

Strona oglądana: 284 razy.