Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2023


Podstrony:
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04 maja 2023 r.
  o wydaniu decyzji, znak: WOOŚ-II.420.57.2022.MG.9, którą odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce/działkach o numerze ewidencyjnym 299 i 300/1 w obrębie Brańszczyk, gmina Brańszczyk.
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 maja 2023 roku
  o wydaniu decyzji z 8 maja 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM.SO, uchylającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów z zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110/kV Ostrołęka (etap II), według wariantu WB2, w części i w tym zakresie orzekającej co do istoty sprawy lub umarzającej postępowanie pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymującej decyzje w mocy.
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 kwietnia 2023 roku
  o postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 24 stycznia 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.39.2022.PT.8, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, na działce o numerze ewidencyjnym 256/17, w obrębie nr 0004 Brańszczyk, gmina Brańszczyk nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
 • ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 kwietnia 2023 roku
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 24 kwietnia 2023 roku
  o wszczęciu w dniu 04.04.2023 r. postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Brańszczyk reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Koziarskiego firma SANMAT Usługi Projektowe adres: 95-040 Koluszki ul. Żeliwna 38 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Budy, Nowe Budy, Tuchlin, Udrzyn, Gmina Brańszczyk"...
 • ZAWIADOMIENIE Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 kwietnia 2023 roku
  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 30 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 17 kwietnia 2023 roku
  o wszczęciu w dniu 30.03.2023 r. postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Brańszczyk reprezentowanego przez pełnomocnika p. Martę Werońską firma: BIO SYSTEMY MARTA WEROŃSKA adres: 05-250 Radzymin ul. Kossaka 18, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gm. Brańszczyk"...
 • OBWIESZCZENIE regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 marca 2023 r.
  w sprawie zawiadomienia Stron postępowania, że przed wydaniem decyzji w sprawie prowadzonej na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce/działkach o numerze ewidencyjnym 299 i 300/1 w obrębie Brańszczyk, gmina Brańszczyk, mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2023 r.
  ws wydania decyzji Nr 148/SAAB/2023 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów-część:Budowa linii kablowej i dwóch słupów 15 kV PCZ-Dalekie (6) pomiędzy stanowiskami A i B w obrębie skrzyżowania z linią 400 kV; część: rozbiórka linii napowietrznej 15 kV PCZ-Dalekie (6) wraz z pięcioma słupami na odcinku skrzyżowania z linią 400 kV, lokalizacja inwestycji: dz. ew. nr 126, obręb0022, jed. ew. nr 143501_2, woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina Brańszczyk, miejscowość Dalekie Tartak''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 07 marca 2023 roku
  o wszczęciu w dniu 16.02.2023 r., postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Brańszczyk reprezentowanego przez pełnomocnika Piotra Gołoś adres: 05-240 Tłuszcz ul. Przelotowa 30, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie drogi gminnej w miejscowości Trzcianka na odcinku od drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 4405W, Gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski"...
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2023 r.
  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów część: Budowa linii kablowej i dwóch słupów 15 kV PCZ-Dalekie (6) pomiędzy stanowiskami A i B obrębie skrzyżowania z linią 400 kV; część: rozbiórka linii napowietrznej 15 kV PCZ-Dalekie (6) wraz z pięcioma słupami na odcinku skrzyżowania z linią 400 kV, lokalizacja inwestycji: dz. ew. nr 126, obręb 0022, jedn.ew. nr 143501_2, woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina Brańszczyk, miejscowość Dalekie Tartak''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 03 marca 2023 roku
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie hal magazynowych wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Turzyn, działki nr ew. 102/2, 103/2, 104/2, 107, 108, 109/2, 110/5 gmina Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 27 lutego 2023 r.
  o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brańszczyk przeprowadzonych w dniu 26 lutego 2023 r.
 • OBWIESZCZENIE Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lutego 2023 r.
  zawiadamia się, że w dniu 15 lutego 2023 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 lutego 2023 roku
  o wszczęciu w dniu 31.01.2023 r., postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Brańszczyk reprezentowanej przez Wójta Gminy Brańszczyk p. Wiesława Przybylskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjno-tłocznej ze strefowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzyn (Gmina Brańszczyk), na działkach o numerach ewidencyjnych: 101/6, 102/4, 105/1, 106/1, 629/2, 648, 703/1, 704, 790, 799, 823 w obrębie geodezyjnym 143501_2.0019"...
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 06 lutego 2023 roku
  Wójt Gminy informuję, że zostały zgromadzone dokumenty do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie hal magazynowych wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Turzyn, działki nr ew. 102/2, 103/2, 104/2, 107, 108, 109/2, 110/5 Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii DLI-II.7620.11.2022.AZ.13
  zawiadamia się o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju i technologii z dnia 25 listopada 2022 r. znak DLI-II.7620.11.2022.AZ.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 3/SPEC/2022 z dnia 10 stycznia2022 roku.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 30 stycznia 2023 roku
  w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych ma bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w kampanii wyborczej
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2023 roku
  o podaniu do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Brańszczyk w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 26 lutego 2023 r.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z 27 grudnia 2022 roku
  o wydaniu decyzji Nr 22/2022 opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z 28 grudnia 2022 roku
  zawiadamia się, że w dniu 28 grudnia 2022 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję nr 20/2022 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności , o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W na odcinku msc. Nowy Brańszczyk do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr S8''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z 27 grudnia 2022 roku
  zawiadamia się, że w dniu 27 grudnia 2022 r. Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję nr 21/2022 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności , o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 440107W Nowe Budy-Przyjmy realizowana w ramach zadania pn. Budowa drogi transportu rolnego Nowe Budy przyjmy''.
 • OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii
  w sprawie wydania decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: DLI-III.7620.31.2022.WK.8, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 99/SPEC/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. znak: WI-I.747.4.16.2022.DW, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.,,Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów'', w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia

Wytworzył:Ewa Swulińska, data: 12.01.2023 r., godz. 09.29
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 12.01.2023 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 23.01.2023 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2023 r., godz. 12.43Patryk RajchenbachZmiana kolejności podlinków
12.01.2023 r., godz. 09.29Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 486 razy.