Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

2020


Podstrony:
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 07.02.2020 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających na wniosek PAPA Sp.z o. o, Tumanek 56, 07-201 Wyszków Pana Ryszarda Aleksandra Gotowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 4,3606 ha w granicach działek nr. 44, 45/4, 119/2, 120/5 obręb Turzyn"
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 12.02.2020 r.
  w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”, które planowane jest na działkach o nr ew.: 64/4, 1890, 68/4, 69/4, 70/4, 72/2, 73/4, 334/4, 74/4, 75/6, 76, 75/9, 77, 78/3, 335, 1876, 79/3, 1895, 80, 1869/3, 332, 81/4, 82/3, 85, 83/3, 84/3, 86, 87/3 obręb Turzyn w gminie Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25.03.2020 r.
  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku złożonego w dniu 04.10.2019 r. przez Panią Monikę Łuczak
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 25.03.2020 r.
  o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 10 kwietnia 2020 roku
  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.) Wójt Gminy Brańszczyk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20.04.2020 r.
  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 64, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, budowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny Trzcianka, Powiat Wyszkowski, Gmina Brańszczyk”, złożonego przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MGTRANS Edward Magdziak ul. Boh. Warszawy 116, 28-100 Busko Zdrój za pośrednictwem pełnomocnika Pani Moniki Łuczak, ul. Św. Idziego 27a Bronisławów, 98-275 Brzeźno
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20.04.2020 r.
  Na podstawie art. 9, 10 § 1i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Brańszczyk zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego MGTRANS Edward Magdziak ul. Boh. Warszawy 116, 28-100 Busko Zdrój, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, budowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny Trzcianka, Powiat Wyszkowski, Gmina Brańszczyk”, że w dniu 17.04.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: RON.I.6220.10.3.2019, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20.05.2020 r.
  o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających na wniosek Pana Jana Mierzejewskiego, Malinowo Stare 15, 07-407 Czerwin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa budynku hali magazynowej na działce nr ew. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 18.05.2020 r.
  Wójt Gminy Brańszczyk zawiadamia, że dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, buowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny trzcianka, Powiat wyszkowski, Gmina Brańszczyk'', wszczętego w dniu 03.10.2019 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Transportowo - Spedycyjnego MGTRANS Edward Magdziak ul. boh. Warszawy 116,28-100 Busko Zdrój, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20.05.2020 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z dnia 22.04.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej średniego i niskiego napięcia SN-15kV, nN-0,4V oraz napowietrznych stacji transformatorowych na działkach ew. nr 306,307,304/2, 311, 483/2, 484/2, 484/1, 481, 478, 472, 469, 466/1, 464/1, 462, 460, 458, 454, 452, 450, 448, 446, 444, 442,440, 438,434,432,430, 428, 426, 406/1, 404/1, 402, 400, 398,396, 394, 498, 497, 494/2, 494/1, 491, 489, 486, 475, 456, 436, 424, 422, 408, 392 w obrębie Udrzynek, gmina Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 12.06.2020 r.
  o wszczęciu w dniu 27.04.2020 r., postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Rytych Architekt, Al. Niepodległości 214 m 16, 00-608 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie i eksploatacji zespołu - magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 1170/01, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1179/1, 1180/1, 1181/1 w miejscowości Trzcianka, Gmina Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28.05.2020 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, z dnia 30-04-2020 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek''
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r.
  o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 6 lipca 2020 r.
  Budowa 3 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzysząca - obręb Turzyn
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 6 lipca 2020 r.
  Budowa stacji paliw na terenie miejscowości Trzcianka
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO
  w dniu 29.06.2020 r. udzielono pozwolenia na rozbiórkę decyzją nr 433/2020 obejmujące rozbiórkę elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV i nN - 0,4 kV, słupowych oraz stanowisk słupowych sN i nN na działkach ew. nr 509,495,492, 420,418,416,414/1, 412/1, 306,307, 304/2,311,483/2,484/2, 484/1, 481, 478, 472, 469,466/1, 464/1, 462,460,458,454,452,450,448,446,444,442,440,438,434,432,430,428,426,406/1,404/1,402,400, 398, 396,394,498,497,494/2, 494/1, 491, 489, 486,475,456,436,424, 422, 408,392,390 w obrębie Udrzynek, gmina Brańszczyk.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 17 lipca 2020 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 6 sierpnia 2020 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmujące teren do 4,3606 ha w granicach działek nr 44, 45/4, 119/2, 120/5 obręb Turzyn''
 • OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29.07.2020 r.
  Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 4/2020 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. ,,Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia - Udrzynek''.
 • Postanowienie Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 24.08.2020 roku
  w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Nr RON.I.6220.4.9.2019 z dnia 17.07.2020 roku zmieniającej decyzję RON.I.6220.4.7.2019 z dnia 12.11.2019 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji paliw na terenie miejscowości Trzcianka - woj. mazowieckie, ma działkach ewidencyjnych nr. 1346/2, 1377/2, 1378/2, 1379/2, 1381/2 i 1382/4 w obrębie ewidencyjnym nr 17''
 • ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wszczęciu postępowania
  że w dniu 24 lipca 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek, uzupełniony ostatecznie w dniu 20 sierpnia 2020 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna inwestycja: „budowa i rozbiórki fragmentów odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kVz zadania inwestycyjnego: Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów(w zakresie budowy tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej racji Miłosna – Ostrołęka)”
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna inwestycja: „budowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka– Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania(połączenia),od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej na powietrznej linii elektroenergetycznej racji Miłosna – Ostrołęka”.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 05.10.2020 roku
  Wójt Gminy Brańszczyk informuje, że zostały zgromadzone dokumenty do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa sieci elektroenergetycznych wprowadzeń linii 110 kV i linii światłowodowych do rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Wyszków''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 12 października 2020 r.
  o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku hali magazynowej na działce nr ewid. 154/1 i 155/9 w miejscowości Poręba - Kocęby, gm. Brańszczyk''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020 r.
  Wójt Gminy Brańszczyk informuje, że Ośrodek Hodowli Zwierzyny ,,Brok'' przekazał plan polowań na sezon łowiecki 2020/2021.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020 r.
  Wójt Gminy Brańszczyk informuje, że Koło Łowieckie ,,Bór'' w Długosiodle przekazało plan polowań na sezon łowiecki 2020/2001.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 15 października 2020 r.
  Wójt Gminy Brańszczyk informuje, że Koło Łowieckie Nr 2 ,,Dzik'' w Wyszkowie przekazało plan polowań na sezon łowiecki 2020/2001.
 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 października 2020 r.
  zawiadamia się, że w dniu 7 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna inwestycja: ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania (połączenia) od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna - Ostrołęka CZĘŚĆ 1: BUDOWA STANOWISK SŁUPOWYCH 176/1, 176/2, 176/3, 176,4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/10, 176/11''
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20 października 2020 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa sieci elektroenergetycznych wprowadzeń linii 110 kV i linii światłowodowych do rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Wyszków''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 21 października 2020 r.
  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek BENZOL S.P. Z O.O. ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji paliw z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1902 w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk i wystąpieniu do organów współdziałających
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego
  w sprawie ponownego ustalenia odszkodowania za nieruchomość 52/256 części o nieregulowanym stanie prawnym
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 9 listopada 2020 r.
  o wszczęciu w dniu 28.10.2020 r., postępowania administracyjnego na wniosek RDLS Sp. z o. o. ul. Miecznikowa 1/5A, 02-096 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek gm. Brańszczyk; o przekazaniu złożonego wniosku w dniu 09.11.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 13 listopada 2020 r.
  Wójt Gminy Brańszczyk informuje, że Koło Łowieckie DZIK w Warszawie przekazało plan polowań zbiorowych na sezon 2020/2001.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego
  zawiadamia się, że w dniu 4 listopada 2020 r. została wydana decyzja Nr 122/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: ,,budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania (połączenia) od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna - Ostrołęka: budowa stanowisk słupowych 176/1, 176/2,176/3,176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/10, 176/11''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 16 listopada 2020 r.
  o wszczęciu postępowania w dniu 05.11.2020 r., postępowania administracyjnego na wniosek Pana Artura Gotowiec, ELFORMA PV Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/18B, 03-707 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującą teren do 1,00 ha w granicach działek nr 46/2, 47/2, 48/1 obręb Turzyn, gm. Brańszczyk''.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z 16 listopada 2020 roku
  zawiadamia, że w dniu 9 października 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna Ostrołęka, Część 3: Budowa stanowisk słupowych A,B
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego
  zawiadamia,że 18 listopada 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej:,,budowa linii 400 kV Ostrołęka -Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna - Ostrołęka Część 2 :Budowa stanowiska słupowego nr 176/9 oraz montaż przewodów pomiędzy słupem o oznaczeniu E a słupem nr 176 linii 2020 kV Miłosna - Ostrołęka''.
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 26 listopada 2020 r.
  o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zajmującą teren do 1,00 ha w granicach działek nr 46/2, 47/2, 48/1 obręb Turzyn, gm. Brańszczyk"
 • INFORMACJA Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 października 2020 roku
  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 04 grudnia 2020 r.
  zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. "Rozbudowa Mostu JNI 01006565 w ciągu drogi powiatowej nr 4404 W na rzece Tuchełka w miejscowości Dudowizna, gm. Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 11 grudnia 2020 r.
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie i eksploatacji zespołu - magazynowo - usługowego w raz z segmentami socjalno - administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1179/1, 1180/1, 1181/1 w miejscowości Trzcianka, Gmina Brańszczyk"
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2020 roku
  Wojewoda Mazowiecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Rozbudowa drogi krajowej Nr 8 położoną w powiecie wyszkowskim, w obrębie Białebłoto Kurza gmina Brańszczyk, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 313 o pow. 0,1000 ha ''.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2020 roku
  zawiadamia się, że w dniu 17 grudnia 2020 roku została wydana decyzja Nr 133/SPEC/2020 o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: ,,Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna - Ostrołęka, Część 3: Budowa stanowisk słupowych A, B, C , D, E, F, G oraz montaż przewodów na odcinku A-G''.
 • Informacja od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dyrektor Zarządu Zalewni w Dębem informuję o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj.: studni podstawowej nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, na terenie działki nr ew. 42/2 obr. Turzyn, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski.
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 listopada 2020 roku
  o wydaniu decyzji Nr 122/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: "Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania (połączenia) od stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna - Ostrołęka CZĘŚĆ 1: budowa stanowisk słupowych 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/10, 176/11".
 • OBWIESZCZENIE Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2020 roku
  zawiadamia się, że w dniu 09 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej: "Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów w zakresie budowy tymczasowego dowiązania do stacji elektroenergetycznej Wyszków do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej relacji Miłosna - Ostrołęka, CZĘŚĆ 3: budowa stanowisk słupowych A, B, C, D, E, F, G oraz montaż przewodów na odcinku A-G"
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2020 roku
  informuje się, że zostały zgromadzone dokumenty do rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie stacji paliw z częścią handlową wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 1902 w miejscowości Turzyn, gm. Brańszczyk".
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 grudnia 2020 roku
  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 26+500 rzeki Bug nowych obiektów budowlanych tj. zbiornika na gaz płynny na działce o nr ewid. 314/26 obręb 0004 Brańszczyk, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 21 grudnia 2020 roku
  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w km ok. 29+750 rzeki Bug nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 471, 504/21, 504/22 504/24, 504/26, 504/12, 519/1, 519/3, 519/5, 519/9 w miejscowości Brańszczyk, gmina Wyszków, powiat wyszkowski

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 07.01.2020 r., godz. 15.22
Ostatnia aktualizacja:Aneta Mikołajczyk, data: 07.01.2020 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2020 r., godz. 15.22Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 3860 razy.